Главная | Регистрация | Вход | RSS Четверг, 21.02.2019, 11:29
Центральная
библиотека
ЦБС для детей
г. Запорожье
Меню сайта
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Книжкова виставка «Екологія. Природа. Людина»

     Матеріали виставки будуть цікавими й корисними молодим людям, які зможуть з часом перетворити наше недосконале суспільство на світ, де буде комфортно всім живим істотам.
     Взаємовідносини людини і природи споконвіку були непростими. Але особливого загострення вони набули наприкінці 20 століття, коли господарсько-перетворююча діяльність людства за масштабністю та інтенсивністю   зрівнялася з природними геологічними процесами і фактично поставила земну цивілізацію на межу екологічної катастрофи.
     Що потрібно зробити людству, щоб усвідомити, як діяти задля збереження світу? Як уникнути екологічної катастрофи? Розгляду цих питань присвячені матеріали виставки.

 Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навчальний посібник / Бойчук, Ю. Д .- Суми : Університетська книга , 2002 .- 283 с.

Посібник присвячений дії екологічних факторів у біосфері, які викликаються антропогенним впливом. Викладені наукові основи охорони навколишнього середовища – вчення про біосферу, уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини. Розглянуті особливості існування живих організмів в умовах антропогенної трансформації біосфери. Значна увага приділена впливу забруднювачів навколишнього середовища на здоров’я людини. Вказані основні шляхи оптимізації взаємодії людського суспільства і природи. Посібник розрахований на студентів неекологічних спеціальностей вищих закладів освіти, викладачів, учителів і учнів загальноосвітніх шкіл та всіх, кому не байдужі екологічні проблеми світового масштабу і, зокрема, України.

 

 Гайнріх, Д. Екологія : dtv-Atlas : пер. з 4-го нім. вид. / Гайнріх, Д., Гергт, М. ; худож. Рудольф і Розмарі Фанерт ; ред., пер. В. В. Серебряков .- К. : Знання-Прес , 2001 .- 287 с.

"Екологія: dtv-Atlas" - це фундаментальна наукова робота, у якій робиться спроба розкрити основи екології та проілюструвати їх прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків. Особливу цінність книзі надають кольорові ілюстрації: малюнки, схеми, діаграми, картограми, на яких розкриваються найважливіші зв'язки між різноманітними явищами природи, параметрами екологічних систем, загальною і спеціальною екологією. Цю книгу вже перекладено і видано в Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Угорщині, Франції, і ось тепер вона вперше видається українською мовою.
Книга адресована широкому колу читачів. Особливо цікавою вона буде для студентів, які вивчають курс "Екологія та охорона навколишнього природного середовища", учнів, вчителів біології та географії загальноосвітніх шкіл, а також для вступників на біологічний і географічний факультети вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання захисту довкілля.

 

 
Джигирей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник / Джигирей, В.С. - 3-є вид. - К. : Т-во "Знання" ,  КОО , 2004 .- 309 с.

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності. Книга орієнтована на студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи.


 

 
Екологічна енциклопедія : У 3т. / редколегія: А.В.Толстоухов та ін. - К. : ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації» , 2006-2008

Видання "Екологічної енциклопедії" було здійснено з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги. Особливість його полягає у поєднанні висвітлення сучасних понять і термінів екології, екологічних напрямів різних наук і набутого досвіду у сфері охорони природи, правового і організаційно-управлінського вирішення екологічних проблем. Реєстр термінів енциклопедії складено на основі вивчення вітчизняної і зарубіжної енциклопедичної літератури.
Великого значення у виданні надано питанням охорони природи, раціонального природокористування, заповідній справі. Докладно представлено агроекологічні проблеми.
До переважної більшості статей подано бібліографію. Інформативність статей збільшується також за рахунок тематичних карт, схем, фотографій.


 

 
Колбовский, Е. Ю. Изучаем природу в городе / Е. Ю. Колбовский .– Ярославль : Академия развития , 2006 .– 256 с.

Книга построена как ряд последовательных путешествий в городскую среду, которые подросток может совершать ,как самостоятельно, так и под руководством взрослого. Читатель познакомится с подземным миром современных городов, исследует свойства городского ландшафта, проникнется сложностью проблемы загрязнения городов, оценит состояние городских садов и старинных парков, научится наблюдать городскую флору и фауну.


 

 Кучерявий, В.П. Екологія / Кучерявий, В.П. - Львів : Світ , 2001 .– 500 с.: іл.

У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології  в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності "організм – біосфера ”: аутекологія ( екологія організму), демекологія ( екологія популяції) , синекологія ( біоценологія), біогеоценологія ( екосистемологія) та біосферологія ( глобальна екологія).


 

 

 Мусієнко, М.М. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В. — К. : Т-во Знання , КОО , 2007 .— 624 с.

Пропонована книга — найбільш повний словник-довідник термінів і понять (понад 5000) у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі подається науково обґрунтоване тлумачення змісту термінів і понять, що ввійшли в українську літературну мову як складова загальної наукової термінології. Видання має академічний характер.
Для широкого кола фахівців різних спеціальностей. Книга буде корисною також студентам, аспірантам, науковцям та викладачам вищих навчальних закладів, учителям загальноосвітніх шкіл, усім, хто цікавиться проблемами екології.

 

 Мусієнко, М. М. Екологія : тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон .- К. : Либідь , 2004 .- 376 с.

Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами екології.

 

 

 

 


   

Основи екології : підручник / А.К. Запольський, А.І. Салюк .– 3-тє вид., стереотипне .– К. : Вища шк., 2005 .– 382 с. : іл.

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло - і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу. Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


 


Природа рідного краю : для дітей середнього шкільного віку / авт. - упорядники В.М. Скляренко, М.О. Панкова .- Х. : Основа , 2011 .- 319 с.

У книзі розповідається про природу нашого спільного дому — України. На її сторінках читач знайде найрізноманітнішу інформацію про тваринний та рослинний світ нашої країни, про її географічні та кліматичні особливості. Енциклопедія складається з трьох розділів, в яких докладно описані природні зони України, а також наведена цікава інформація про унікальні природні багатства різних областей нашої держави. Окремий розділ розповідає про природоохоронну роботу в Україні, про унікальні заповідники, природні парки, зоопарки, а також про рослини і тварин, що занесені до Червоної книги.

 

 
Тола, Хосе. Атлас экологии / Х. Тола, Е. Инфьеста ; пер. с исп. В. Шовкун .- Х. : Ранок, 2005. - 96 с. : ил

Этот атлас знакомит читателей с экологией - наукой, изучающей, как взаимодействуют растения и животные с окружающей средой, в которой они живут. Особое внимание в данном издании уделено практической экологии, то есть исследованию того, как влияет на нашу планету деятельность человека, а также каких правил поведения нам нужно придерживаться, чтобы будущие поколения смогли существовать на Земле. Ценность этой книги увеличивает вступительный раздел, посвященный общим аспектам экологии, и подробный алфавитный указатель материалов.

 

 

 

 

Календарь
«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архив записей

Центральная библиотека для детей г. Запорожье © 2019
Используются технологии uCoz